Rekisteri- ja tietosuojaseloste Kuntomo Oy

Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.
Kuntomo Oy kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.
Kuntomo Oy kerää tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus, esimerkiksi sähköpostilistalle liittyminen.


Yksityisyys ja tietosuoja
Kuntomo Oy:n asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.
Kuntomo.fi -sivuilla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.


Rekisterinpitäjä
Kuntomo Oy, y-tunnus 2507500-9
www.kuntomo.fi
puh. 044 9766 137
Sähköposti: info(at)kuntomo.fi


Rekisterin nimi
Kuntomo Oy:n sähköpostirekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Kuntomo Oy:n asiakkaan ja Kuntomon välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Kuntomo Oy noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.


Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on asiakkaille ja uutiskirjeen tilaajille hyödyllisten asioiden tiedottaminen, jäsenrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.


Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Nimi
Sähköpostiosoite
Tietolähteet
Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.


Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Kuntomo Oy:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.


Rekisterin suojaus.
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Kuntomo Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.


Kuntomo Oy on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.


Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa. Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.


Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Kuntomo Oy:lle, yhteystiedot yllä.

​​​​​​​
Oikeus vaatia tiedon korjaamista


Kuntomo Oy oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön Kuntomo Oy:n asiakasrekisterin yhteyshenkilölle Kuntomo Oy:n postiosoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia Kuntomo Oy:n asiakaspalveluun. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Kuntomo Oy:lle, ks. yhteystiedot yllä.